جستجوی ابزار

تاريخچۀ اندازه گيری

2 چهارشنبه 23 آوریل 2014

به طور کلی اندازه گيری ِقدمتی به اندازه تاريخ دارد و زندگی انسان با تکامل و پيشرفت تکنولوژی توسعه يافته و همگام با آن استانداردها شکل گرفته و استانداردهای طول که از اولين استانداردهاست، تغيير و تکامل يافته است. از ديرباز، بشر برای اندازه گيری طول از ابزارهای قابل دسترس، که طبعاً اين وسايل میتوانند اعضای بدن انسان باشند، استفاده می نموده است. ازآن جمله از طول پا، قدم، وجب، پهنای چهار انگشت، فاصلهُ نک انگشت وسط تا آرنج، فاصلهُ نک بينی تا سر انگشت دست و… استفاده می شده است . معمولاً مقدار شاخص های فوق براساس طول اعضای بدن پادشاهان و حاکمان انتخاب میشده، که با تغيير حکومتها در اثر جنگها و ساير عوامل و ايجاد پادشاهی ها و حکومت های جديد، نوع شاخص ها و مقدارآنها تغيير می يافته است. همچنين، با توجه به توسعه و گوناگونی جمعيت ها وکشورها، واحدهای اندازه گيری طول ثابت نمانده و