جستجوی ابزار

ابزارهای اندازه گیری

سه‌شنبه 29 آوریل 2014

اندازه گيری : به مجموعه عملياتی که انجام می شود تا اندازه يک کميت فيزيکی براساس يکی از يکاهای قانونی تعيين شود، اندازه گيری گويند، مانند اندازه گيری به وسيله کوليس، میکرومتر و… وسيلۀ اندازه گيری : به وسيله ای که برای انجام اندازه گيری يا اندازه گيری های مشخص به کار میرود، « وسيله اندازه گيری»  گويند، مانند خطکش،کوليس، ميکرو متر و… استاندارد وسايل اندازه گيری: وسايل اندازه گيری جزء تجهيزات استاندارد شده می باشند و براساس استانداردهای بين المللی يا ملی طراحی، ساخته وآزمايش می شوند. اين استانداردها راهنمايی برای مشخصات، قابليت تفکيک، گستره اندازه گيری، جنس، روشهای درجه بندی، مقدار خطاهای مجاز، اندازه اجزا، روش ساخت، اندازه گيری و کاليبراسيون می باشند. به عنوان مثال : استاندارد ١٩٨٠ ISIRI مخصوص کوليس ورنيه ١/ ٠ و ٠٥/ ٠ ميلیمتر و

ارسال شده در ابزار دستی, بلاگ توسط iman nowruzi | Tags: ,
2 چهارشنبه 23 آوریل 2014

به طور کلی اندازه گيری ِقدمتی به اندازه تاريخ دارد و زندگی انسان با تکامل و پيشرفت تکنولوژی توسعه يافته و همگام با آن استانداردها شکل گرفته و استانداردهای طول که از اولين استانداردهاست، تغيير و تکامل يافته است. از ديرباز، بشر برای اندازه گيری طول از ابزارهای قابل دسترس، که طبعاً اين وسايل میتوانند اعضای بدن انسان باشند، استفاده می نموده است. ازآن جمله از طول پا، قدم، وجب، پهنای چهار انگشت، فاصلهُ نک انگشت وسط تا آرنج، فاصلهُ نک بينی تا سر انگشت دست و… استفاده می شده است . معمولاً مقدار شاخص های فوق براساس طول اعضای بدن پادشاهان و حاکمان انتخاب میشده، که با تغيير حکومتها در اثر جنگها و ساير عوامل و ايجاد پادشاهی ها و حکومت های جديد، نوع شاخص ها و مقدارآنها تغيير می يافته است. همچنين، با توجه به توسعه و گوناگونی جمعيت ها وکشورها، واحدهای اندازه گيری طول ثابت نمانده و