جستجوی ابزار

پرگار و انواع آن

یکشنبه 29 می 2016

پرگارها از جمله وسايل کمکی در اندازه گيری هستند که از آنها برای رسم دايره، خط کشی، علامت گذاری، اندازه گيری وانتقال اندازه از قطعه کار به روی ابزار يا بالعکس استفاده می شود. پرگارهای رسم: از اين نوع پرگار برای ترسيم دواير، قوسها، خط کشی و… در روی قطعات کار استفاده می شود. اين پرگارها، به لحاظ ساختمان، دارای انواع مختلفی هستند. پرگارساده: اين نوع پرگارها ساختمان بسيار ساده ای دارند و عمل ثابت شدن دو بازوی آنها در اثر اصطکاک بين سطوح آنها صورت می گيرد. سوزن های آن ممکن است با بازوها يکپارچه و يا روی آن نصب شده باشند. پرگارساده با پيچ قفل: اين پرگار مانند نوع قبل است، با اين تفاوت که در روی يکی از بازوها راهنمای شياردار قوسی شکل بسته شده و در روی بازوی ديگر پينی است که می تواند در داخل شيار راهنمای قوسی شکل حرکت کند. پس از بازکردن دهانه پرگار برای تثبيت اندازه، از پيچ قفل اس