جستجوی ابزار

تراز و انواع آن

چهارشنبه 16 آوریل 2014

تراز وسيله ای است که ازآن در حالت عمومی برای کنترل شيب سطوح و در حالت خاص برای کنترل و اندازه گيری پارامترهای هندسی سطوح استفاده میشود.تراز یکی از پر کاربردترین ابزارهای اندازه گیری است.  کاربردهای تراز عبارتند از :

  1. کنترل و اندازه گيری شيب سطوح افقی
  2. کنترل و اندازه گيری شيب سطوح عمودی
  3. اندازه گيری و کنترل مستقيمی
  4. اندازه گيری و کنترل تختی
  5. اندازه گيری و کنترل توازی
  6. اندازه گيری و کنترل هممحوری

تصاوير زير نمونه های کاربرد تراز را نشان میدهد.

level8

ساختمان : ترازها عموماً از قسمتهای زير تشکيل می شوند : بدنه(قاب) :بدنه تراز ممکن است از جن